???̂?? ?? BẤT ĐỘNG SẢN FOSTER LAND ????̂̉? ??̣?? ?
????̣ ???́ :???̂? ???̂? ???? ????? ??_____________________________________________
??????̂̀? ??̛̣?
? ??? ℎ?̂̀??: ??̛̀ 20.000.000đ đ?̂́? 100.000.000 đ/??̉? ?ℎ?̂̉? (không giới hạn tùy theo năng lực)
? ?ℎ?̛̀? ???? ??̀? ???̣̂?: 8ℎ00 – 17ℎ00 (nghỉ trưa 11h30p đến 13h30p)
? Đ?̛?̛̣? ??̀? ???̣̂? ????? ??̂? ???̛?̛̀?? ??̆?? đ?̣̂??, ?ℎ?̂? ?ℎ??̣̂?, ??́ ??̛ ℎ?̣̂? ?ℎ?́? ????̂̉? ??̀ ?ℎ?̆?? ???̂́?
? Được đi du lịch, thưởng thêm mỗi tháng
_______________________________________
????̂? ??̂̀? ??? ???̉:
?Đ?̣̂ ???̂̉?: ??̛̀ 18-35.
????̣?? ??́? ??̂̃ ??ℎ?, ?ℎ?̂?? ??́? ???̣??
??ℎ?́? đ?̣̂ ??̀? ???̣̂? ??̂́?, ???̂? ??? ??̉ ?ℎ??ℎ ?ℎ?̣?, ℎ??̣? ??́? ??̀ ??́ ???ℎ ?ℎ?̂̀? ??̂̀? ???̂́?
??ℎ?̂?? ??́ ???ℎ ??ℎ??̣̂? ??̃ đ?̛?̛̣? đ?̀? ??̣?
??̛? ???̂? đ?̃ ??́ ???ℎ ??ℎ??̣̂? ??̀? ???̣̂? ??̣? ??́? ??̣ ???́: ?ℎ?̂? ???̂? ??̛ ??̂́?, ????????, ?????????????, ?ℎ?̂? ???̂? ???ℎ ????ℎ….
???̣? ?ℎ?̛? ??́ ????_?????̣̂? – ?ℎ?́?? ??̂? ??̆̃? ??̀?? Đ?̀?_??̣? _______________________________________
?????: timnhanguyencan123@gmail.com
?Đ?̣? ?ℎ?̉ ??̀? ???̣̂?:
76/25 Bạch Đằng, phường 24, Bình Thạnh, HCM
timnhanguyencan.com
====———–==== � � �====———==== ?? Hotline: 0902417387 hoặc 0909417386 ?

So sánh